CALLING IN VÀ CALLING OUT CỦA TỔNG ĐÀI

Cách thực hiện một cuộc gọi đến một tổng đài được lập trình sẵn hoạt động như thế nào…

  • CALL IN
  • Một người gọi vào đầu số nào đó. Các bước thực hiện cuộc gọi được lập trình sẵn.
  • Đầu số được lập trình các bước để xử lý cuộc gọi như các hành động: kiểm tra thời gian IVR Menu, Kiểm tra nhập phím, chuyển đến queues,voicemail, cúp máy, chuyển đến extension v.v..
  • Cho đến cuối cùng của các hành động được lập trình.
  • CALL OUT
  • Ở vị trí người gọi thì sẽ gọi ra ngoài bằng số extension được cấu hình sẵn dựa trên prefix.
  • Ví dụ như gọi bằng số DID của Viettel, nhấn phím 9 trước (prefix 9) sẽ dung số Viettel. Còn lại gọi bằng số nội bộ.
  • Ở vị trí người nhận cuộc gọi thì giống như trên (1. Call In).
Sơ đồ thực hiện cuộc gọi đến một tổng đài được lập trình sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *