SỮA LỖI UNDERINED EXTERNAL ERROR

Hôm nay mình sử dụng Micro SIP để gọi ra ngoài thì gặp lỗi này

Được thằng em chỉ như sau:

Vấn đề ở chỗ microphone không được phép chạy trên ứng dụng Micro SIP.

Bật thêm quyền cho Microphone

Ngoài ra còn nhiều cách khác nữa. Có thể run app với quyền administrator chẵng hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *