DIAL PLAN – EXTENSION.CONF TRÊN ASTERISK

Cấu hình cuộc gọi vào các tài khoản (sip peer)

[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
exten => 100,2,NoOp(Second Line)
exten => 100,3,Hangup
[bla]

Nếu không có Hangup thì sau khi đợi hết timeout nó sẽ dứt.

[phones] này chính là content=phones ở phần SIP Peer.

Sau đó thì reload lại dial plan

dialplan reload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *