INCOMING – GỌI TỪ BÊN NGOÀI DANH SÁCH SIP

Đây là cách thêm một số extension nhưng không nằm trong group phones nữa… mình tạo thêm một group bên ngoài. Vậy là người bên ngoài có thể gọi vào bên trong group nội bộ gọi là incoming

CẤU HÌNH SIP PEER THÊM MỘT TÀI KHOẢN KHÁC CONTEXT

vào file sip.conf, rồi chạy xuống cuối dòng thêm nội dung như sau:

[james]
type=friend
content=phones
allow=ulaw,allow
secret=12345678
host=dynamic
[mathias]
type=friend
context=phones
allow=ulaw,alaw
secret=87654321
host=dynamic
[outside]
type=friend
context=incoming
allow=ulaw,alaw
secret=12345678
host=dynamic

Vậy là ta đã có một tài khoản SIP mới tên là outside rồi, có thể ra ngoài đăng nhập.

Ngay tại lúc này, nếu bạn dùng tài khoản này goi vào số 100 hay 200 thì trong extension.conf ở trong group phones thì bạn sẽ không gọi được. Track log sẽ thấy lỗi not found.

CẤU HÌNH EXTENSION CHO CONTEXT NÀY GỌI CHO CONTEXT KHÁC

[incoming]
exten => 99123123,1,Goto(phones,100,1)
[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Dial(SIP/james)
same => n,Hangup
exten => 200,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Playback(tt-monkeys)
same => n,Dial(SIP/mathias)

Các bạn lưu ý xem phần incoming, rất quan trọng và phải hiểu rõ.

Khi gọi đến số extension 99123123, mức độ ưu tiên 1, nó sẽ nhảy đến function Goto vào group phones, số extension 100 và độ ưu tiên là 1.

OK, vậy là tài khoản outside vẫn không thể gọi vào số nội bộ 100200.

Tuy nhiên tài khoản outside thuộc context incoming có thể gọi đến số 99123123, sau đó nhờ dùng hàm Goto đến có thể chuyển cuộc gọi đến group phones

Sau khi gọi nó sẽ đá đến số 100 extension của group phones vào nghe gọi bình thường với số này.

OK. Vậy từ giờ các bạn sẽ hiểu được context để làm gì rồi phải không? Đôi khi mỗi một group lại có những số nội bộ trùng với 100 hay 200 thì quả thật gây go. Nhờ có context mà mình có thể chia ra được như vậy. Đó cũng là nội dung bài này.

Có môt điểm quan trọng bạn phải chú đây là cuộc gọi vào. Có nghĩa là một người nào đó ở bên ngoài gọi vào bên trong nội bộ của mình. Nó sẽ hiển thị tên người gọi là outcoming nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *