SỬ DỤNG PLAYBACK CHO CUỘC GỌI DIALPLAN TRÊN ASTERISK

Trước khi ring chuông điện thoại, bạn có thể chèn bất cứ thứ gì vào trong đó. Ví dụ như tiếng nhạc hoặc tiếng nói của người trong Asterisk

SỬ DỤNG PLAYBACK TRONG DIAL PLAN

[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Dial(SIP/james)
same => n,Hangup
exten => 200,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Playback(tt-monkeys)
same => n,Dial(SIP/mathias)
same => n,Hangup
[bla]

Trong đó tt-monkeys là một file âm ở trong thư mục thư viện của Asterisk

/var/lib/asterisk/sounds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *