TẠO TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP SIP PEER TRÊN ASTERISK

Ghi chép lại về trang sip peer

[james]
type=friend
content=phones
allow=ulaw,allow
secret=12345678
host=dynamic
[mathias]
type=friend
context=phones
allow=ulaw,alaw
secret=87654321
host=dynamic

cấu hình cho file /etc/asterisk/sip.conf

Bỏ qua cấu hình pjsip nha. Coi cấu hình pjsip thì coi trên trang chủ rất rõ ràng.

Khi cấu hình phần này xong, bạn đã có thể dùng tài khoản này để đăng nhập vào Softphone hoặc IP Phone.

Cuối cùng là restart sip

Cli  > sip reload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *