OUTGOING CALL CONFIGURATION TRONG ASTERISK

Cấu hình gọi ra ngoài bằng một group khác trong asterisk…

[incoming]
exten => 991123123,1,Goto(phones,100,1)
[phones]
exten => 100,1,NoOp(Call for Mathias)
same => n,Dial(SIP/mathias)
same => n,Hangup
extend => 200,1,NoOp(Call for Jamees)
same => n,Dial(SIP/james)
same => n,Hangup
exten => 8888,1,Goto(outgoing,8888,1)
[outgoing]
exten => 8888,1,Dial(SIP/outside)

Trong trường hợp này, một số từ trong SIP Peer có context là phones gọi đến số 8888 thì chỉ gọi được khi trong dialplan group phones được khai báo sẽ Goto đi đâu, đến số nào.

Tóm lại trong trường hợp này cần lưu ý 2 dòng:

[phones]
...
exten => 8888,1,Goto(outgoing,8888,1)
[outgoing]
exten => 8888,1,Dial(SIP/outside)

Note: Gọi đi chỉ cần một dòng thôi. Có thể xem lại bài trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *